กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พร้อมกับกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยมีตัวแทนประชาชนจากทั้ง 15 หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Print Friendly, PDF & Email