ขอบเขตและรายละเอียดงานโคงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 8 จุด