รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1 (เพศหญิงและเพศชาย)

ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

ฝึกงานต่างประเทศ

Print Friendly, PDF & Email