รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศสอบ.pdf 1

Print Friendly, PDF & Email