โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา จัดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ”

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

Print Friendly, PDF & Email