การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ขอเรียนเชิญ ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา (ที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) ร่วมตอบแบบสำรวจเพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คลิก https://itas.nacc.go.th/go/iit/npp5zn

ขั้นตอนการตอบแบบประเมิน

  1. แสกน QR Code หรือเข้าระบบผ่าน URL เพื่อเข้าระบบ
  2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”
  3. ทำแบบประเมินตามตัวชี้วัด แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ
  4. กด “บันทึกฉบับร่าง” ก่อนกด “ถัดไป” รอจนกว่าระบบจะบันทึก แล้วกด “OK” ทำแบบประเมินต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประเมินทุกข้อ
  5. กด “ส่งผลการสำรวจ” ถือว่าเสร็จสิ้นการประเมิน (หากกรอกแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ จะไม่สามารถส่งผลการสำรวจได้ ต้องแก้ไขโดยการกรอกให้ครบทุกข้อ)
Print Friendly, PDF & Email