การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ขอเรียนเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการ หรือมาติดต่องานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาร่วมประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือ คลิก https://itas.nacc.go.th/go/eit/npp5zn

 

 

ขั้นตอนการตอบแบบประเมิน

  1. แสกน QR Code เพื่อเข้าระบบ หรือเข้าระบบผ่าน URL 
  2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”
  3. ทำแบประเมินตามตัวชี้วัด แล้วให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ
  4. กด “บันทึกฉบับร่าง” ก่อนกด “ถัดไป” รอจนกว่าระบบจะบันทึก แล้วกด “OK”ทำแบบประเมินต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประเมินทุกข้อ
  5. กด “ส่งผลการสำรวจ” ถือว่าเสร็จสิ้นการประเมิน (หากกรอกแบบสอบถามไม่ครบทุกข้อ จะไม่สามารถส่งผลการสำรวจได้ ต้องแก้ไขโดยการกรอกให้ครบทุกข้อ)
Print Friendly, PDF & Email