คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ที่ 310/2564 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

Print Friendly, PDF & Email