คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ที่ 312/2564 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล

Print Friendly, PDF & Email