คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ที่ 314/2564 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

Print Friendly, PDF & Email