สมาชิกสภา

นายเสน่ห์ เดชขันธ์

ประธานสภา

นายทิตคำ คะสา

รองประธานสภา

นายสุดใจ นามเสาร์

เลขานุการสภา

นายไพฑูลย์ ดาวน้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

นายประกรณ์ เสนสุข

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

นางเพ็ชรอำพร พนาดี

สมาชิกสภาหมู่ 2

นายเลียม บุพศิริ

สมาชิกสภาหมู่ 2

นายอำพร นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายเชียง เหง้าน้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายนิม นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ 4

นายช่วย นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ 4

นายประสิทธิ์ สังคะ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

นายจันทร์ ศักดิ์ศรีวรรณ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

นายสมศรี พันธุ์ทาง

สมาชิกสภาหมู่ 6

นายพิด ต่างเกษี

สมาชิกสภาหมู่ 6

นายศิริศักดิ์ บุพศิริ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

นายสงวน เหล่าสิงห์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

นายวรธน วงษาเนาว์

สมาชิกสภาหมู่ 8

นายสมบัติ โยชนา

สมาชิกสภาหมู่ 8

นางพัชกร แสงสว่าง

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

นายสิงวร ปุญปวงมา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

นางเพียงใจ เดชขันธ์

สมาชิกสภาหมู่ 10

นางนคร กันยาสิทธิ์

สมาชิกสภาหมู่ 10

นายไพบูล พิมดา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

นายปกรณ์ เสนสุข

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

นายคมชาญ สาสี

สมาชิกสภาหมู่ 12

นายเสนอ เหง้าน้อย

สมาชิกสภาหมู่ 12

นายเกียวชัย นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 13

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด