สมาชิกสภา

นายเสน่ห์ เดชขันธ์

ประธานสภา

นายทิตคำ คะสา

รองประธานสภา

นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร

เลขานุการสภา

นายไพฑูลย์ ดาวน้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

นางเพ็ชรอำพร พนาดี

สมาชิกสภาหมู่ 2

นายเลียม บุพศิริ

สมาชิกสภาหมู่ 2

นายเชียง เหง้าน้อย

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายอำพร นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3

นายช่วย นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ 4

นายจันทร์ ศักดิ์ศรีวรรณ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

นายพิด ต่างเกษี

สมาชิกสภาหมู่ 6

นายสมศรี พันธุ์ทาง

สมาชิกสภาหมู่ 6

นายสงวน เหล่าสิงห์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

นายศิริศักดิ์ บุพศิริ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 7

นายวรธน วงษาเนาว์

สมาชิกสภาหมู่ 8

นายสิงวร ปุญปวงมา

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

นางพัชกร แสงสว่าง

สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

นางเพียงใจ เดชขันธ์

สมาชิกสภาหมู่ 10

นายปกรณ์ เสนสุข

สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

นายคมชาญ สาสี

สมาชิกสภาหมู่ 12

นายเสนอ เหง้าน้อย

สมาชิกสภาหมู่ 12

นายเกียวชัย นามเสาร์

สมาชิกสภาหมู่ที่ 13

นายลือชัย คำชนะ

สมาชิกสภาหมู่ที่ 14

นายทองใส วงษาเนาว์

สมาชิกสภาหมู่ 15

นายเดชชัย วงษาเนาว์

สมาชิกสภาหมู่ 15