ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

Print Friendly, PDF & Email