ล็อคดาวน์จังหวัดนครพนม

ตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) อย่างรุนแรงในประเทศไทย และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนครพนมมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้จังหวัดนครพนมยังมีผู้ป่วย จำนวน 2 ราย  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งห้ามบุคคลเดินทาง เข้า – ออก หรือข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน พ.ศ. 2563

RSS ผิดพลาด: This XML document is invalid, likely due to invalid characters. XML error: Undeclared entity error at line 9, column 174
วันศุกร์ ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ด่านตรวจบุคคลเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนครพนม บริเวณปั้มน้ำมันประชารัฐ บ้านนาน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา 
ขอขอบคุณ ประมงอำเภอนาหว้า ,วัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ,สัสดีอำเภอนาหว้า และสาธารณสุขอำเภอนาหว้า ที่มาให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน
Print Friendly, PDF & Email