วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาโดยนายดิฐพงศ์ ตาระบัตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
มอบหมายให้นายภควัต พึ่งตัวรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่/พนักงาน ออกมอบเงินค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในตำบลเหล่าพัฒนา จำนวน 16 ราย รวมเป็นเงิน 88,300.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

Print Friendly, PDF & Email