องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง และผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านร่วมกันอยู่เวรยามสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

Print Friendly, PDF & Email