โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

Print Friendly, PDF & Email