ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในการประชุม       สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอนาหว้า ได้เห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑                       เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๗ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ประชาชนทั่วไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.lpn.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง

Print Friendly, PDF & Email