ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ และนายอําเภอนาหว้า พิจารณาแล้วอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าพัฒนา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าพัฒนา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  ทั้งนี้ สามารถตรวจดูและขอรับข้อมูลได้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

Print Friendly, PDF & Email