หน้าแรก

นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

กิจกรรมข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

11 พฤษภาคม 2561 ขอบเขตและรายละเอียดงานโครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสมพร
11 พฤษภาคม 2561 แบบแปลนโครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสมพร
11 พฤษภาคม 2561 ขอบเขตและรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด
11 พฤษภาคม 2561 แบบแปลนโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด
4 พฤษภาคม 2561 ขอบเขตงานโครงการต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เมษายน 2561 ขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการตัดถนนสายใหม่ จากฝายกุดเซือม ถึงนานายวารี ป้องดู่ หมู่ที่ 11
2 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
2 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองทรัพย์ บุพศิริ ถึงบ้านนายศิริศักดิ์ เดชขันธ์ หมู่ที่ 2
15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากดอนปู่ตา ถึงสามแยกสำนักสงฆ์สระแก้ว หมู่ที่ 3
1 มิถุนายน 2561 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร