หน้าแรก

นายดิฐพงศ์ ตาระบัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

กิจกรรมข่าวสาร

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

20 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลเหล่าพัฒนา
12 กันยายน 2561 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเตรียมศักดิ์ คะสาถึงป่าช้า หมู่ที่ 6
29 สิงหาคม 2561 ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเตรียมศักดิ์ คะสาถึงป่าช้า หมู่ที่ 6
29 สิงหาคม 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเตรียมศักดิ์ คะสาถึงป่าช้า หมู่ที่ 6
29 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเตรียมศักดิ์ คะสาถึงป่าช้า หมู่ที่ 6
25 เมษายน 2561 ขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการตัดถนนสายใหม่ จากนานายไสว คะสา ถึงนานายจันที คำชนะ หมู่ที่ 11
25 เมษายน 2561 ขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการตัดถนนสายใหม่ จากถนนเดิมหนองโดก ถึงที่นานายสำรวญ ปัญญาสาร หมู่ที่ 1
24 เมษายน 2561 ขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านดอนปอ – บ้านเหล่าพัฒนา
23 เมษายน 2561 ขอบเขตงานการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
5 เมษายน 2561 ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
5 เมษายน 2561 ขอบเขตงานโครงการลงท่อระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
11 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีสมพร
11 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด
25 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตัดถนนสายใหม่ จากฝายกุดเซือม ถึงนานายวารี ป้องดู่ หมู่ที่ 11
25 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตัดถนนสายใหม่ จากนานายไสว คะสา ถึงนานายจันที คำชนะ หมู่ที่ 11
25 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตัดถนนสายใหม่ จากถนนเดิมหนองโดก ถึงที่นานายสำรวญ ปัญญาสาร หมู่ที่ 1
24 เมษายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านดอนปอ – บ้านเหล่าพัฒนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร